Regatta Luxury Vanity Tray
$162.50

Regatta Vanity tray

10" x 6" x 1.5"